Struktura

I. Walne Zgromadzenie.
II. Rada Nadzorcza w składzie 5 osobowym wybierana na okres kadencji.
III. Zarząd.